Garancia és jótállás

Garancia

LETÖLTÉS PDF-BEN

1. Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

2. Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

3. Jótállás

 • Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
 • Önt milyen jogok illetik meg jótállás alapján?
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön jótállási igényét?
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 • Milyen egyéb feltétele van jótállási jogai érvényesítésének?
 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

4. Jogorvoslat

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól)

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Rehab Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Rehab Zrt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén, ha a vásárolt termék a kötelező jótállásról szóló 151/2003. számú kormányrendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikk, a Rehab Zrt. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok illetik meg jótállás alapján?

Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik a vállalkozással szemben csereigényt érvényesíthet feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozásnak, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak kell gondoskodni.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön jótállási igényét?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Milyen egyéb feltétele van jótállási jogai érvényesítésének?

A jótállásból eredő jogok a vállalkozás által jogszabály szerint kitöltött jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

4. Jogorvoslat

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.