Jótállás és Szavatosság

Jótállás
 
A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása alapján.
 
A termék jótállási ideje 2021.01.01-től a termék eladási árához kapcsolódik
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
 
Jótállási jegy
A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.
A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.
 
A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben
- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű használattól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, botvéggumi, üléskárpit és karfakopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik.
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.
 
Tartozékok jótállása
A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.
 
Javítási igény 
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.
Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 
Javítások jótállása
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.
 
Vitás esetben
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.
A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.
 
Szavatosság
 
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.
Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.
Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.
Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.
Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli
A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.
A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.